Het verkeersplein Gieten moet het eerst op de schop volgens N34 Groep Gasselte.
Het verkeersplein Gieten moet het eerst op de schop volgens N34 Groep Gasselte. (Foto: Henry Koops)

,Pak eerst rotonde Gieten aan en kijk dan wat nodig is’

Algemeen

ASSEN - De N34 Groep Gasselte wil graag dat de Provincie Drenthe eerst de rotonde bij Gieten aan gaat pakken en dan pas gaat kijken of een eventuele (gedeeltelijke) verdubbeling van de autoweg nodig mocht zijn. De 32 inwoners van Gasselte en omgeving lieten dit weten in een brief aan het college van Gedeputeerde Staten. Zij krijgen steun van inwoners van Drouwen en Borger en omgeving. 

De inwoners reageerden op een oproep van de provincie om oplossingsrichtingen aan te geven in het onderzoek naar de mogelijke verdubbeling van de autoweg. Zij zien niets in een verdubbeling en willen daarom de mogelijke gedeeltelijke verdubbeling van de N34 loskoppelen van de reconstructie van het verkeersplein Gieten en voorrang verlenen aan deze reconstructie. ,,Tot op heden kent het project twee delen: het (mogelijk) gedeeltelijk verdubbelen van de N34 én de reconstructie van het verkeersplein Gieten. Ieder is het erover eens dat er met dit plein snel iets moet gebeuren; tegelijk kan worden vastgesteld dat de gedeeltelijke verdubbeling nog lang onderwerp van discussie, bezwaar en beroep zal zijn en dat de lopende procedure inmiddels ook nog aanmerkelijk is vertraagd. Dus ligt het voor de hand om beide elementen los te koppelen en snel met de reconstructie aan de slag te gaan. Vasthouden aan één project betekent dat Gedeputeerde Staten de noodzaak tot reconstructie niet serieus nemen”, staat in de brief te lezen. Na de reconstructie van het verkeersplein kan dan volgens de briefschrijvers na worden gegaan of er verder nog iets moet gebeuren en zo ja, wat. 

In de tussentijd willen ze de veiligheid op de N34 verbeteren door inhalen onmogelijk te maken. Ook hebben de tegenstanders van de verdubbeling moeite met de procedures en vinden ze de publicaties onbegrijpelijk, verwarrend, onjuist en overbodig. Daarom willen ze de thans lopende kennisgevingsprocedure stoppen, een nieuwe participatieprocedure starten nadat de MER-resultaten bekend zijn en de zienswijzen uit 2020 betrekken bij huidige/verdere procedures. De 87 zienswijzen zijn door de provincie ongegrond verklaard. Groep Gasselte pleit ervoor om degenen, die een zienswijze hebben ingediend in 2020 actief te betrekken bij de huidige/verdere procedures. Gedeputeerde Staten heeft nog niet gereageerd op de brief.