D66 wil op dit maisveld langs de N33 in Rolde woningen gaan bouwen. .
D66 wil op dit maisveld langs de N33 in Rolde woningen gaan bouwen. . (Foto: Henry Koops)

D66 Aa en Hunze wil huizenbouw in Rolde langs de N33 mogelijk maken

Algemeen

ROLDE – D66 Aa en Hunze wil huizenbouw in Rolde langs de N33 mogelijk maken. “De locatie die we voor ogen hebben is aan de noordzijde van de N33 en wel vanaf de Waardeel richting Grolloërstraat tot aan de aanzet van het talud en de afrit Rolde”, aldus Arie Fonk raadslid voor D66.

De landelijke roep om meer woningen voor starters, doorstromers, statushouders en levensloopbestendig bouwen is enorm en klinkt ook in de gemeente Aa en Hunze. Een werkgroep heeft mogelijk locaties tegen het licht gehouden en ziet het perceel langs de N33 als mogelijkheid.
,,Voor de invulling denken we niet aan de gehele breedte. Om de nieuwbouw landschappelijk in te passen zou een strook langs de N33 kunnen worden gebruikt die met een houtsingel, geluidswal, infiltratiesloten of wadi’s kan worden ingericht. Alle vrijkomende grond kan voor deze geluidswal worden gebruikt waar ook de reeds bestaande bebouwing van profiteert”, vertelt Fonk. ,,De verwachting is dat er zo ongeveer drie hectare ter beschikking komt voor een groot aantal woningen.”

De bouw op deze locatie biedt volgens D66 diverse voordelen.
,,Er wordt geen waardevol landschap, natuurgebied of beschermd dorpsgezicht aangetast. De afstand tussen Rolde en Rolde-Zuid wordt kleiner en omdat de gemeente de gronden reeds gedeeltelijk in bezit heeft is een snelle start mogelijk”, aldus Fonk die vervolgt. ,,De N33 is in de eerste helft van de jaren 70 van de vorige eeuw aangelegd. Er is in die periode een ruime geluidszone ingesteld. Deze zone is tot nu toe de belemmering tot woningbouw geweest. De ‘Hendrik Kok-stichting’ is indertijd echter wel binnen deze zone gebouwd. Ook daar is indertijd een groenstrook aangelegd voor de landschappelijke inpassing en als geluidsscherm tegen het geluid van de N33. Het daarin opgenomen fiets/voetpad zou in ons voorstel in de groenstrook kunnen worden doorgetrokken richting Grolloërstraat.”

D66 is van mening dat de tijd nu anders is en dat woningbouw binnen de geluidszone van de N33 niet bij voorbaat uitgesloten moet worden.
,,Door de nu beschikbare bouwmaterialen kan goed geluidwerend worden gebouwd en dat biedt mogelijkheden. Voorbeelden zijn voldoende aanwezig zoals de bouw langs het spoor in Assen in het Palet en op de voormalige Acmesa-locatie. We vragen het college dan ook deze kans te benutten en de besprekingen te starten over de heroverweging van deze geluidszone met de Provincie en het Rijk. Met andere woorden: waar een wil is, is een weg, maar uiteraard in zorgvuldig overleg” besluit Fonk.

!