Het verkeersplein op de N34 bij Gieten. (foto: provincie Drenthe)
Het verkeersplein op de N34 bij Gieten. (foto: provincie Drenthe)

Provincie wil veiligheid en doorstroming op N34 bij Gieten verbeteren

Algemeen

DRENTHE - De provincie Drenthe heeft het voornemen om op de N34 de verkeersveiligheid en de doorstroming te verbeteren. Hiermee wordt ook de verbinding voor het openbaar vervoer geoptimaliseerd. 

In 2017 is daarvoor een onderzoek gestart naar een gedeeltelijke verdubbeling tussen Emmen en De Punt, met prioriteit voor de aanpak van het verkeersplein Gieten. Tijdens de voorverkenning van de milieueffectrapportage is gebleken dat het taakstellend budget van 90 miljoen euro niet langer toereikend is voor de uitvoering van alle alternatieven die tot nu toe in beeld waren. Dit is het gevolg van de sterk toegenomen inflatie.

Er komt meer focus naar het verbeteren van de verkeersveiligheid op de N34 en de doorstroming van het verkeersplein bij Gieten. Het vervolgonderzoek spitst zich daarom toe op de aanpak van het verkeersplein en een mogelijke verdubbeling van de N34 nabij Gieten. Gedeputeerde Nelleke Vedelaar: ,,Deze focus is nodig om toe te werken naar een realistische uitvoering en alle betrokkenen helderheid te geven over het te onderzoeken gebied.’’ Aan Provinciale Staten wordt gevraagd of hierover wensen en bedenkingen zijn.

Zoekgebied
Het onderzoeksgebied komt te liggen tussen de aansluiting Annen en Gasselte (voorheen Emmen-De Punt). De exacte ligging van de eventuele verdubbeling wordt bepaald na inbreng van belanghebbenden in de omgeving, die onder meer zijn vertegenwoordigd in de focusgroep. De uitvoeringsalternatieven die worden onderzocht in een milieueffectrapportage zijn een fly-over het verkeersplein Gieten zonder verdubbeling of gecombineerd met één traject verdubbelen of een verschoven fly-over zonder verdubbeling of met één traject verdubbelen.

De komende maanden worden eerst gesprekken gevoerd met de focusgroep, omwonenden en andere belanghebbenden. De verwachting is dat rond de zomer het tracé rondom Gieten bepaald kan worden, waarna de (schets)ontwerpen voor de alternatieven worden gemaakt en het milieueffectrapport opgesteld. Het voorkeursalternatief wordt in 2024 ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten.