De fractie van D66 kwam met een uniek middel in de raad van Aa en Hunze: een motie van treurnis.
De fractie van D66 kwam met een uniek middel in de raad van Aa en Hunze: een motie van treurnis. (Foto: Henry Koops)

Motie van treurnis zorgt voor ophef in gemeenteraad Aa en Hunze

Algemeen

AA EN HUNZE – De motie van treurnis die de fractie van D66 donderdagavond in heeft gediend heeft voor veel ophef gezorgd. De motie kwam als donderslag bij heldere hemel. De D66-fractie verwijt het college het gebrek aan openheid, transparantie en samenwerking en richt zich in de motie vooral op de rol van wethouder Ivo Berghuis. De overige fracties herkenden zich totaal niet in het beeld van de oppositiepartij en veegden de motie met een amendement van tafel.

Een precair onderdeel van het debat was dat wethouder Berghuis door ziekte niet aanwezig was. De D66-fractie besloot om de motie toch in te dienen. Voor de overige raadsfracties was dat een belangrijke reden om de motie van treurnis af te keuren.

Het college spreekt volgen D66 mooie woorden over openheid, transparantie en samenwerking. De fractie van D66 constateert dat de praktijk vaak anders is. ,, Aangezien wij van mening zijn dat openheid, transparantie en samenwerking essentieel zijn om onze taken in de gemeenteraad uit te kunnen voeren dienen wij deze motie van treurnis in. Wij hopen hiermee een duidelijk signaal te geven dat het bestuur van onze gemeente zich veel meer dienstbaar op kan stellen richting onze inwoners. Wij missen in het gemeentehuis van Aa en Hunze het besef dat alles wat we hier doen voor onze inwoners is”, licht D66-raadslid Marita de Groot de motie toe. ,, Eén van de taken van de gemeenteraad is om de inwoners te vertegenwoordigen. Met deze motie vragen wij aandacht voor het recht van onze inwoners op openheid van het bestuur. Onze inwoners hebben het recht om te weten wat we doen, maar ook waarom we het doen. Besluiten van het gemeentebestuur moeten voor onze inwoners navolgbaar zijn. Een andere belangrijke taak van de gemeenteraad is controleren of het college zijn taken naar behoren uitvoert. Ook dit kan niet zonder openheid. Als het college maar beperkt inzicht geeft in hoe besluiten tot stand komen, kunnen wij als raad niet controleren of de belangen van onze inwoners zorgvuldig gewogen zijn bij de besluitvorming. Deze taken moeten door de gemeenteraad als geheel uitgevoerd worden. Hiervoor is het vereist dat de raad als geheel geïnformeerd wordt zonder onderscheid te maken tussen coalitie- en oppositiepartijen.”

De motie richt zich vooral op het handelen van wethouder Berghuis. ,,Vragen van de raad door het college en in het bijzonder wethouder Berghuis worden terughoudend, onvolledig of tegenstrijdig beantwoord. De houding van wethouder Berghuis richting de gemeenteraad daarmee niet gericht is op openheid en samenwerking en niet getuigt van een besef dat raad en college samen hetzelfde belang dienen. De houding van de wethouder op gespannen voet staat met de mooie woorden die door het college worden gesproken als het gaat om openheid, transparantie en samenwerking.” Zo is de fractie onder meer ontevreden over de beantwoording van de vragen over deelname aan de pilot van erfmolens waarin veel verwijzingen naar andere antwoorden staan door het college. D66 zegt in de motie de handelswijze van de wethouder te betreuren en verzoekt de wethouder om een werkhouding aan te nemen die meer gericht is op openheid en samenwerking.

De overige fractie hadden geen goed woord over voor de handelswijze van D66. ,,We herkennen onze niet in het beeld dat wordt geschetst. Dit is onfatsoenlijk en feitelijk onjuist. Deze handelswijze betreuren wij bijzonder”, Zegt Henriëtte Rossingh-Van Os van de VVD. Ook Marie-Claire Neesen van GroenLinks vond het een treurige motie. ,,Wethouder Berghuis is er niet en kan zich niet verdedigen. De motie is op één persoon gericht. De voorbeelden zijn wel herkenbaar, maar was met het college in overleg gegaan. Het signaal dat afgegeven wordt moeten we serieus nemen, maar niet op deze manier. Gemeentebelangen de partij van Berghuis vroeg om een schorsing en kwam na de onderbreking terug met een amendement waarin stond dat de handelswijze van D66 wordt betreurd en dat besloten zou worden dat de hele tekst van de motie te laten vervallen.

Dit zorgde voor een wending die D66 niet zag aankomen. ,,De wethouder heeft zo niet de mogelijkheid om op de motie te reageren”, aldus De Groot die werd geconfronteerd met een motie waar de kop van D66 boven stond, maar met een inhoud waar de partij zelf niet achterstond. De vernieuwde motie werd door de volledige raad met uitzondering van D66 aangenomen. De Groot was achteraf toch wel tevreden met de afloop van de unieke situatie in de gemeenteraad van Aa en Hunze. Een motie van treurnis is in Aa en Hunze nog niet eerder gebruikt als middel om iets aan de kaart te stellen. ,,We hebben met dit middel een krachtig signaal af willen geven. Het was niet op de persoon gericht, maar op hoe de taken door het college en de wethouder worden uitgevoerd.”

Of het signaal door het college, dat zich niet in de situatie herkend, wordt opgepakt moet de toekomst uitwijzen. Hetzelfde geldt voor de verhoudingen binnen de raad. In hoeverre heeft de handelswijze van D66 invloed op de verhoudingen en de samenwerking met het college en de overige fracties in de over het algemeen zeer gemoedelijke politieke klimaat van Aa en Hunze.

Een motie van treurnis is een motie waarin wordt uitgesproken dat het orgaan dat de motie aanneemt een bepaalde gang van zaken of een bepaalde opstelling door degene, tegen wie de motie is gericht, betreurt. Deze motie heeft, net als alle andere moties (met uitzondering van de motie van wantrouwen), geen bindende kracht. De bewindspersoon tegen wie de motie zich richt hoeft dus geen gevolgen te verbinden aan een tegen hem aangenomen motie van treurnis. Een motie van afkeuring is een motie die een gemeenteraad kan aannemen tegen het gevoerde beleid van een collegelid of het gehele college. Een motie van wantrouwen is daarentegen gericht tegen de persoon zelf. Een motie van treurnis is dan weer lichter dan een motie van afkeuring,